Použitie ibuprofénu (nesteroidného protizápalového lieku) v súvislosti s COVID-19


STANOVISKO Európskej liekovej agentúry EMA1

V súčasnosti neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by preukázali súvislosť medzi ibuprofénom a zhoršením COVID ‑ 19. Agentúra EMA pozorne sleduje situáciu a preskúma všetky nové informácie, ktoré sa v súvislosti s touto pandémiou objavia v súvislosti s touto otázkou.

Pri začatí liečby horúčky alebo bolesti u COVID-19 by pacienti a zdravotnícki pracovníci mali zvážiť všetky dostupné možnosti liečby vrátane paracetamolu a NSAID. Každý liek má svoje vlastné prínosy a riziká, ktoré sa odzrkadľujú v jeho informáciách o lieku a ktoré by sa mali posudzovať spolu s usmerneniami pre národné zaobchádzanie s EÚ, z ktorých väčšina odporúča paracetamol ako prvú možnosť liečby horúčky alebo bolesti.

V súlade s národnými liečebnými pokynmi EÚ môžu pacienti a zdravotnícki pracovníci naďalej používať NSAID (ako ibuprofén) podľa schválených informácií o produkte. Podľa súčasných odporúčaní sa tieto lieky používajú v najnižšej účinnej dávke po čo najkratšie obdobie.

Pacienti, ktorí majú akékoľvek otázky, by sa mali obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika. Na základe vyššie uvedeného v súčasnosti nie je dôvod na prerušenie liečby u pacientov užívajúcich ibuprofén. Toto je zvlášť dôležité pre pacientov užívajúcich ibuprofén alebo iné lieky NSAID na liečbu chronických chorôb.

STANOVISKO ŠÚKL2

Použitie ibuprofénu podľa schválenej písomnej informácie pre používateľa predstavuje účinnú a bezpečnú liečbu horúčky a bolesti. 

Na liečbu horúčky a bolesti sa bežne používajú aj lieky s obsahom paracetamolu. Aj touto cestou upozorňujeme, že je potrebné dodržiavať určené dávkovanie pre liečivo (paracetamol, ibuprofén). V lekárňach sú dostupné bez receptu mnohé lieky s obsahom či už paracetamolu alebo ibuprofénu pod rôznymi obchodnými názvami. Dochádza k situáciám, kedy pacient často nevedomky užíva dva či viaceré lieky s rovnakým liečivom a tak dochádza k predávkovaniu.

Ako pri všetkých liekoch, aj pri liekoch s obsahom ibuprofénu a paracetamolu platí, že je potrebné ich užívať v súlade s písomnou informáciou pre používateľa a dodržiavať odporučené dávkovanie. Toto dávkovanie je často uvedené aj na vonkajšom obale. Zoznam registrovaných liekov a informácie o nich, ako aj zoznam internetových lekární (z ktorých je možné si objednať voľnopredajné lieky) si pacienti môžu overiť na webovej stránke www.sukl.sk.

Nepravdivá informácia, ktorá sa začala šíriť, súvisí pravdepodobne s vydaním článku vo vedeckom časopise The Lancet v rubrike Correspondence, v ktorom si autor kladie otázku, či pacienti s hypertenziou a cukrovkou majú zvýšené riziko COVID-19. Autor vyslovuje hypotézu, že pacienti liečení skupinou tzv. ACE inhibítorov, blokátorov receptorov pre angiotenzín II, tiazolidíndiónov, ale napr. aj ibuprofénom, môžu mať vážnejší až fatálny priebeh ochorenia COVID-19. Autor článku sám niekoľkokrát upozorňuje, že ide o hypotézu, na ktorú neexistujú vedecké dôkazy.

Stanovisko SUKL (CZ)3

V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19. Použití ibuprofenu v souladu s příbalovou informací tak i nadále představuje pro pacienta účinnou a bezpečnou léčbu horečky a bolesti. O vhodnosti použití paracetamolu nebo ibuprofenu je potřeba se poradit s lékařem nebo lékárníkem.
 Paracetamol má například méně nežádoucích účinků na zažívací systém, nicméně se u něj musí důsledně dodržovat nejvyšší doporučená denní dávka (při překročení této dávky hrozí poškození funkce jater). Podle některých studií je u něj také nástup účinku při snižování horečky rychlejší než u ibuprofenu.  Ibuprofen má zase oproti paracetamolu protizánětlivé účinky, dle některých studií je jeho vliv na snížení horečky dlouhodobější než u paracetamolu, ale může mít ve srovnání s paracetamolem více nežádoucích účinků na zažívací systém.

Stanovisko The European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)4

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o súvislosti medzi ibuprofénom alebo inými NSAID a pneumóniou u pacientov infikovaných COVID-19 (všeobecné odporúčanie je však používať paracetamol na bolesti hlavy, horúčku alebo kašeľ v porovnaní s NSAID). Doteraz dostupné informácie nepodporujú prerušenia alebo zmeny prebiehajúcich chronických liečebných postupov. EACPT odporúča postupovať podľa oficiálnych oznámení vnútroštátnych regulačných orgánov EÚ pre liečivá o týchto témach s cieľom získať presné informácie.

Použité zdroje údajov:

1 https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/stanovisko-statneho-ustavu-pre-kontrolu-lieciv-k-uzivaniu-liekov-s-obsahom-ibuprofenu-v-suvislosti-s-covid-19?page_id=5307

3 http://www.sukl.cz/sukl/uzivani-leku-s-ibuprofenem-a-paracetamolem-s-ohledem-na

4 https://www.eacpt.eu/eacpt-statement-on-drugs-and-worsening-of-covid-19/